cPanel
 
Home
Corporate Statement
Company Profile
Kandenko Corporate
Major Project
Public Information
Contact Us

Visitor statistic :

Thai Kandenko Co., Ltd.

English edition Thai edition

  ไทย คันเด็นโค มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการงานวิชาชีพด้วยคุณภาพระดับสูง จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของท่านด้วยบริการงานระบบไฟฟ้าของเรา    

 

บริษัท ไทย คันเด็นโค จำกัด 
ดำเนินกิจการด้านงานวิศวกรรมประยุกต์แบบบูรณาการทุกขั้นตอนตั้งแต่การวางแผน ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงแก้ไข และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง


แนะนำองค์กร
 


"คันเด็นโค" เป็นผลิตผลจากการขยายกิจการของบริษัทผลิตกระแสไฟฟ้ารายใหญ่ของญี่ปุ่น ก่อตั้งเมื่อเดือนกันยายน ค.ศ.1944 โดยนับตั้งแต่เริ่มดำเนินงานด้านระบบไฟฟ้าบริเวณภูมิภาคคันโตเรื่อยมา จวบจนปัจจุบัน กลุ่มบริษัทคันเด็นโคเป็นบริษัทมหาชนอันดับต้นของญี่ปุ่น ขยายกิจการรองรับความต้องการของลูกค้าทั่วประเทศและมีสาขาในต่างประเทศทั่วภูมิภาค ความสำเร็จทั้งหลายเหล่านี้มาจากการสั่งสมประสบการณ์อย่างยาวนานและพัฒนาบุคคลากรอย่างจริงจัง พนักงานเพียบพร้อมทั้งด้านความรู้และ้ความชำนาญงานสำหรับการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพภายใต้ปรัชญาขององค์กร กล่าวว่า "วัตถุประสงค์ของคันเด็นโค จะมุ่งมั่นก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า และชุมชน"

ในฐานะหนึ่งในองค์กรผู้นำด้านธุรกิจพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน บริษัท คันเด็นโค จำกัด (มหาชน) รู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการเสนอองค์กรมาให้บริการในประเทศไทย เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยต่อไป

 
แนะนำบริษัท
 


บริษัท ไทย คันเด็นโค จำกัด เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.2549 โดยวางรากฐานดำเนินธุรกิจรับเหมาด้านระบบไฟฟ้าซึ่งมีความโดดเด่นด้วยความซื่อสัตย์จริงใจ เปี่ยมด้วยคุณภาพการทำงาน ความร่วมมืออย่างแข็งขัน มีธรรมาภิบาล โปร่งใสตรวจสอบได้ และมีความรู้ความชำนาญอย่างยาวนาน เราขอให้คำมั่นว่าจะเข้าร่วมเป็นคู่ค้าธุรกิจในอุตสาหกรรมก่อสร้างและติดตั้งระบบด้วยความเป็นมิตรที่ดีต่อกัน ให้บริการสร้างสรรงานวิศวกรรมด้วยความยืดหยุ่น ตอบสนองความจำเป็นและความต้องการทั้งภาครัฐและเอกชน "ไทย ค้นเด็นโค" มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาวด้วยการรังสรรค์และส่งมอบงานที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ ตรงเวลา และได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ เพื่อยกระดับมูลค่าสู่บรรดาพันธมิตรคู่ค้าทุกฝ่ายให้สามารถดำรงอยู่ร่วมกันได้ตลอดไป

"ไทย คันเด็นโค" มุ่งมั่นในการบริการและสร้างสรรทุกผลงานให้ได้คุณภาพระดับสากล เป็นที่ยอมรับ และตรงตามความต้องการของลูกค้า งานระบบสาธารณูปโภคของบริษัทจะต้องสามารถใ้ช้งานได้ยาวนาน พนักงานพร้อมบริการด้วยใจรักในวิชาชีพซึ่งครอบคลุมสายงานไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร และเครื่องกล อีกทั้ง เพื่อขยายงานสร้างสรรไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเรื่อยไป พวกเราในฐานะเป็นพนักงานของบริษัท ไทย คันเด็นโค จำกัด ขอยืนยันว่าจะปรับปรุงและเสริมสร้างความรู้ให้เป็นหนึ่งเดียว จะคงรักษาความสามารถและทักษะความชำนาญในสายงานนี้ต่อไป รวมทั้งจะพัฒนาทักษะความรู้ทางวิศวกรรมที่ดีให้ได้สมดังเป็นกระดูกสันหลังแห่งภูมิปัญญาด้วยความสามารถเชิงเทคนิค นั่นคือ วิศวกรรมชาญฉลาด (Intelligineering)

 
 
 

Copyright © 2022 All Rights Reserved by Thai Kandenko Co., Ltd.