cPanel
 
Home
Corporate Statement
Company Profile
Kandenko Corporate
Major Project
Public Information
Contact Us

 

English edition Thai edition

 

 

  ไทย คันเด็นโค มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการงานวิชาชีพด้วยคุณภาพระดับสูง จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของท่านด้วยบริการงานระบบไฟฟ้าของเรา    

 Philosophy
 
นานาอัจฉริยะเชิงวิศวกรรม

องค์กรของเราไม่ได้มีเพียงความสามารถทางเทคโนโลยีซึ่งครอบคลุมเฉพาะงานวิศวกรรมระบบเท่านั้น แต่ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยองค์ความรู้และทักษะฝีมือด้วยการพัฒนาความเชี่ยวชาญเดิมที่มีอยู่ไปสู่ระดับการเป็นกระดูกสันหลังแห่งภูมิปัญญาด้วยความสามารถเชิงเทคนิค และใช้สติปัญญาอย่างยืดหยุ่นตามสภาวการณ์ในการสร้างสรรค์พื้นที่อยู่อาศัยที่ดีกว่าสำหรับวันพรุ่งนี้สู่ลูกค้าอันทรงเกียรติของเรา นี่คือ ปรัชญาองค์กรของพวกเรา

เพื่อความชัดแจ้งในหลักปรัชญาองค์กร เราได้คิดค้นคำใหม่ขึ้นมาด้วยการสมาสคำว่า Intelligence (ความสามารถในการคิดและเรียนรู้) กับ Engineering (งานวิศวกรรม) กลายเป็นคำใหม่ว่า Intelligineering (อัจฉริยะเชิงวิศวกรรม)
และด้วยความสามารถในการปฏิบัติงานที่หลากหลายแขนงของงานวิศวกรรมระบบ อันแทนด้วยคำว่า Versatile (มีประโยชน์หลายอย่าง, อย่างอเนกประสงค์)

Vision
 
เราจะสร้างโซลูชั่นของอนาคตในวันนี้

เมื่อเราพิจารณาทบทวนความต้องการของลูกค้าทั้งหมดจากมุมมองรอบด้าน "ไทย คันเด็นโค" เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าโดยรวมแล้ว อะไร เป็นความจำเป็นและถูกเรียกร้องมากที่สุด ซึ่งก็คือ "ความสามารถในการคิดและเรียนรู้ (Intelligence) ที่ครอบคลุมเกินกว่าแค่เพียงขอบเขตของความรู้และความฉลาด" และ "ความสามารถในการคิดและเรียนรู้ (Intelligence) มิควรจำกัดอยู่เฉพาะรูปลักษณ์ของฮาร์ดแวร์ แต่ต้องพิจารณารวมถึงจิตใจของคนและสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย" ซึ่ง เรา จะนำความสามารถในการคิดและเรียนรู้ดังกล่าวมาผสานแรงสนับสนุนจากความสามารถเชิงเทคนิคและใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า

เราเชื่อว่าการฟูมฟักอบรม นานาอัจฉริยเชิงวิศวกรรม (Versatile Intelligineering) ขององค์กรเรา ซึ่งมีรากฐานมั่นคงยาวนานจะทำให้ทุกภารกิจที่ได้รับมอบความไว้วางใจจากท่านจะออกมามีผลลัพธ์ที่ดีและเหมาะสมที่สุด ฉะนั้น โปรดวางใจเพราะเราช่วยเหลือท่านได้

Mission
 
เราจะสร้างสรรค์สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีกว่า
ในฐานะที่เป็นองค์กรผู้นำด้านโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วไปจากประเทศญี่ปุ่น "ไทย คันเด็นโค" มุ่งมั่นที่จะช่วยสรรสร้างสภาพแวดล้อมของการใช้ชีวิตที่ดีกว่าภายใต้สายงานระบบไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร และเครื่องกล ด้วยความสามารถเชิงเทคนิคอันเชื่อถือได้ร่วมกับองค์ความรู้ซึ่งผ่านการพิสูจน์แล้ว อีกทั้ง ความพร้อมของทีมงานที่มีความเป็นมิตร น้ำหนึ่งใจเดียวกัน มุ่งมั่นแข็งขันมุ่งไปยังทิศทางและเป้าหมายเดียวกันเพื่อความสำเร็จของโครงการ
สร้างเทคโนโลยี (Technology) และทักษะความรู้ (Know-how) ของเราด้วยความใส่ใจเป็นพิเศษผ่านกิจกรรมเหล่านี้ และด้วยความรอบรู้หลายด้านเรามุ่งมั่นจัดหาดำเนินงานในสาขาที่จะเป็นความต้องการในอนาคต จะสรรสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์เพื่อการใช้ชีวิตที่ดีกว่าด้วย "Versatile Intelligineering" นี่คือ พันธะกิจของ "ไทย คันเด็นโค"


Policy
 
Thai Kandenko ให้คำมั่นว่าจะมอบบริการจัดหาและติดตั้งระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และสามารถใช้งานได้ยาวนานอย่างผู้ชำนาญงานด้านระบบไฟฟ้า ซึ่งความรับผิดชอบต่อคำมั่นนี้จะบรรลุผลสำเร็จอย่างยั่งยืนได้ก็ด้วยความมุมานะพยายามของพวกเรา และเราในฐานะเป็นพนักงานบริษัท ไทย คันเด็นโค จำกัด ทุกคนมีความภาคภูมิใจต่อคำปฏิญาณของบริษัทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังนี้
  • Quality – "คุณภาพ" ถือเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญที่สุดของพวกเราทั้งหมด ความภาคภูมิใจต่อตนเองและความน่านับถือจากผู้อื่นจะเป็นรางวัลอันเป็นผลพวงมาจากคุณภาพของการทำงาน
  • Client satisfaction – ความพยายามในการสร้างสรรค์งานอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งสูงเกินกว่าความคาดหวังของลูกค้าของเรา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจด้วยความเป็นผู้นำด้านเทคนิค นำโซลูชั่นอย่างสร้างสรรค์ และการมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับการทำงานทุกขั้นตอน
  • Safety – เราจะเอาใจใสต่อการฝึกสอน การลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบ และการทบทวนมาตรการความปลอดภัยในการทำงานทั้งหมด เพื่อยืนยันว่าสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานปลอดภัยที่สุดสำหรับพนักงานของเราทุกคน
  • Constructability – ความสามารถในการสร้างและติดตั้งจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน การออกแบบ การจัดซื้อ และการบริหารโครงการ จะช่วยให้พวกเราบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการสมดังความต้องการทุกประการ
  • Value engineering – วิศวกรรมเพิ่มคุณค่าซึ่งได้ผ่านการพิสูจน์แล้วจะถูกนำเสนอลูกค้าสำหรับพิจารณาลดต้นทุนก่อสร้างโครงการหรือลดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชั่นของระบบและคุณสมบัติที่โครงการกำหนดไว้
  • Synergy and Cooperative effort – ความเป็นทีมงานมีคุณค่ามากกว่ากำลังของแต่ละคนรวมกันเสียอีก ดังนั้น ไทย คันเด็นโค จะคงรักษาไว้ซึ่งความเพียรพยายามและความร่วมมือระหว่างพนักงานทุกระดับทุกภาคส่วน
ฉะนั้น พนักงาน "ไทย คันเด็นโค" ทุกคน จะต้องร่วมมือกันปฏิบัติตามนโยบายที่กล่าวไว้ข้างต้นด้วยความจริงใจ เพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายแห่งเรา
8
 
   

Copyright © 2022 All Rights Reserved by Thai Kandenko Co., Ltd.